Psihoterapija otrok in mladostnikov: vpis v program intenzivnega izobraževanja s supervizijo

V želji po izboljšanju stanja v Sloveniji na področju psihoterapije otrok in mladostnikov, kjer so čakalne dobe občutno predolge, smo v medinstitucionalni organizaciji centrov za psihoterapijo otrok in mladostnikov Univerze Sigmunda Freuda, podružnica Ljubljana, Centra Obelisk in Centra Liberi pripravili intenzivno izobraževanje, s katerim želimo dati prispevek k izboljšanju tega skrb vzbujajočega stanja.

Ob aktualnih teoretičnih vsebinah je osrednji del izobraževanja namenjen spodbujanju razvijanja svetovalne in terapevtske prakse pod okriljem izbranega supervizorja. Predavatelji so aktivni in priznani psihoterapevti z dolgoletno terapevtsko in supervizijsko prakso na področju dela z otroki in mladostniki. Uspešno opravljeno usposabljanje prinese naziv svetovalca I. stopnje za otroke in mladostnike z možnostjo nadgradnje do naziva psihoterapevta. 

Izobraževanjee namenjeno psihoterapevtom, študentom, specializantom in edukantom psihoterapije ter psihiatrom, psihologom, socialnim delavcem, socialnim pedagogom, zdravnikom, svetovalnim delavcem, vzgojiteljem in psihosocialnim svetovalcem z opravljenimi diferencialnimi vsebinami s področja psihoterapevtske propedevtike. Udeleženec lahko vzporedno z izobraževanjem opravlja tudi diferencialni program iz psihoterapevtske propedevtike.

Cilj izobraževanja

Glavni cilji izobraževanja so:

 • da udeleženci po koncu izobraževanja vključujejo osnovna znanja in veščine s področja psihoterapije otrok in mladostnikov v svoje psihoterapevtsko delo s posamezniki, družinami in skupinami (kjerkoli je težišče njihove klinične prakse),
 • popularizirati psihoterapijo otrok in mladostnikov v slovenskem prostoru,
 • širiti mrežo psihoterapevtov, ki delajo z otroki in mladostniki,
 • širiti mrežo supervizije za psihoterapijo otrok in mladostnikov.

Vsebina izobraževanja

Program izobraževanja ima štiri glavne stebre.

 • Teorija (predavanja, seminarji, vaje)
 • Psihoterapevtska praksa
 • Supervizija (individualna in supervizija v živo)
 • Osebna izkušnja (v edukacijski skupini)

Tematski sklopi izobraževanja

 • Nastanek in zgodovinski razvoj psihoterapije otrok in mladostnikov
 • Razvojna psihologija, psihopatologija in salutologija otroštva in mladostništva
 • Diagnostika v psihoterapiji otrok in mladostnikov
 • Otroška in adolescentna psihiatrija ter psihofarmakoterapija
 • Metode in tehnike v psihoterapiji otrok in mladostnikov

Podrobnejši pregled osnovnih znanj in veščin za psihoterapijo otrok in mladostnikov je podan v prilogi 2.

Pogoji za vključitev v izobraževanje

V izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki so:

 • končali izobraževanje po kriterijih za samostojen poklic psihoterapevta iz kateregakoli psihoterapevtskega pristopa ALI
 • študenti/specializanti/edukanti psihoterapije, ki so opravili najmanj 300 ur teoretičnih vsebin iz psihoterapije, najmanj 200 ur psihoterapevtske prakse pod supervizijo in najmanj 50 ur osebne terapije/učne izkušnje ALI
 • psihologi, psihiatri, socialni delavci, socialni pedagogi, zdravniki, pedagogi, šolski svetovalni delavci, vzgojitelji, psihosocialni svetovalci, ki so opravili diferencialne vsebine s področja psihoterapevtske propedevtike.

Kandidati, ki izpolnjujejo navedene pogoje, so lahko sprejeti, če:

 • opravijo uvodno, informativno srečanje in/ali intervju, kjer se seznanijo s programom in pogoji izobraževanja,
 • po srečanju oziroma intervjuju napišejo pristopnico za vključitev v izobraževanje (po navodilih, ki jih prejmejo na uvodnem srečanju/intervjuju).

Način dela in obveznosti udeležencev izobraževanja

Delo bo potekalo v skupini z najmanj 12 do največ 18 udeleženci v naslednjih oblikah:

 • Skupinska srečanja (predavanja, mini seminarji, vaje, supervizija)

Namen teh srečanj je kontinuirano spremljanje udeležencev izobraževanja, nudenje opore in supervizija pri praktičnem delu s klienti oziroma pacienti. Na srečanjih potekajo predavanja, bralni seminarji, praktikumi, supervizije in kolokviji.

 • Večdnevni seminarji

Večdnevni seminarji so dvodnevna ali tridnevna skupinska oblika dela, kjer se v skladu s temo seminarja prikazujejo in analizirajo primeri dela, demonstrirajo in vadijo psihoterapevtske metode in tehnike dela. V večdnevni obliki se lahko organizirajo tudi supervizije v živo.

 • Supervizija v živo

Supervizija v živo je specifična oblika izobraževanja. Je oblika psihoterapevtske prakse (udeleženec izobraževanja dela v živo pred supervizorjem in opazovalci s klientskim sistemom – posameznikom, družino ali skupino), supervizija (na seansi, pred seanso in po njej ga spremlja supervizor) in za opazovalce praktično učenje, kjer opazujejo delo ter pomagajo pri pripravi in analizi številnih seans kolegov in kolegic (avtentična demonstracija in analiza dela).

 • Vaje in intervizija s kolegi v študijskih trojicah

Udeleženci izobraževanja se organizirajo v študijske trojice in se srečujejo najmanj enkrat na mesec po najmanj štiri šolske ure. V trojici se pogovarjajo o teoretičnih vsebinah, vadijo metode in tehnike, se pripravljajo na terapevtska srečanja, med seboj izvajajo intervizijo in si dajejo kolegialno podporo pri študiju.

 • Osebna izkušnja in učna terapija

Udeleženci morajo imeti pred vstopom v izobraževanje lastno osebno izkušnjo terapevtskega dela na sebi (učna terapija) v obsegu najmanj 100 šolskih ur, v okviru izobraževanja pa delajo na sebi deloma na skupinskih srečanjih in večdnevnih seminarjih (npr. ko se javijo za demonstracijo ali ko vadijo z drugimi udeleženci izobraževanja na svojih temah), deloma na srečanjih v trojicah (npr. eden se javi z osebno temo, ko drugi vadi neko terapevtsko metodo oziroma tehniko).

 • Psihoterapevtska praksa s klienti pod supervizijo
  Da lahko udeleženci izobraževanja začnejo delati pod supervizijo s klienti, morajo opraviti najmanj 40 ur izobraževanja metod in tehnik psihoterapije otrok in mladostnikov.

Vodji izobraževanja

 • Irena Valdes, likovna terapevtka, MA, supervizorka
 • Andreja Barbara Jaš, univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka, supervizorka

Predavatelji in supervizorji

 • doc. dr. Lea Šugman Bohinc, univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka, supervizorka,
 • as. Polona Greif, univ. dipl. socialna pedagoginja, psihoterapevtka, supervizorka,
 • Tjaša Bertoncelj, univ. dipl. soc. del., psihoterapevtka,
 • Andreja Barbara Jaš, univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka, supervizorka,
 • mag. Nataša Leban, mag. socialne pedagogike, delovna terapevtka, psihoterapevtka, supervizorka,
 • mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater, psihoterapevt, supervizor,
 • dr. Albert Mrgole, univ. dipl. psiholog, psihoterapevt, supervizor,
 • Jerica Penko, mag. pth., psihoterapevtka, supervizorka,
 • doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka, supervizorka,
 • Božidar Popović, dr. med., spec. psihiater, psihoterapevt, supervizor,
 • Ksenija Širnik, mag. pth., psihoterapevtka, supervizorka,
 • Irena Valdes, likovna terapevtka, supervizorka,
 • Zlatko Vršič, univ. dipl. soc. ped., psihoterapevt, supervizor.

Lokaciji izobraževanj

 • SFU Ljubljana, Trubarjeva 65, Ljubljana in
 • Obelisk, Polje 363, Ljubljana.

Termini izobraževanja

Trije tridnevni seminarji bodo potekali ob petkih (16.30 – 20.30), sobotah (9.00 – 18.00) in nedeljah (9.00 – 13.00). Skupinska srečanja bodo potekala en dan v tednu od ponedeljka do četrtka (16.30 - 21.00), o tem se bomo z udeleženci dogovorili na uvodnem srečanju. Srečanja se bodo začela februarja 2024 in končala januarja 2025.

Brezplačna informativna seminarja

Brezplačna informativna seminarja o psihoterapiji otrok in mladostnikov bosta potekala 10. oktobra 2023 in 13. novembra 2023 od 18. do 21. ure, vodili ju bosta Irena Valdes (v prostorih Obelisk) in Andreja Barbara Jaš (v prostorih SFU). Namenjena bosta predstavitvi teoretičnih vsebin enoletnega izobraževanja ter praktični demonstraciji psihoterapije otrok in mladostnikov, tako da se bodo kandidati za izobraževanje lahko bolj informirano odločili za morebitno vključitev.

Prvo, uvodno srečanje bo predvidoma januarja 2024 (točen datum bo sporočen naknadno, ko bodo zbrane prijave). Namenjeno bo uvodnemu predavanju s predstavitvijo vsebin in pogojev izobraževanja ter oblikovanju skupine udeležencev izobraževanja. Določeni bodo tudi termini skupinskih srečanj in večdnevnih seminarjev.

Prvi uvodni večdnevni seminar bo februarja 2024. Drugi večdnevni seminar bo marca 2024, nato bodo sledila skupinska srečanja enkrat mesečno v aprilu, maju, juniju, septembru in oktobru, večdnevni seminar za supervizije v živo v novembru ter skupinska srečanja v decembru in januarju 2025.

Obveznosti udeleženca

Med enoletnim izobraževanjem mora udeleženec opraviti naslednje obveznosti:

 • uvodno srečanje (5 šolskih ur),
 • tri večdnevne seminarje (60 ur),
 • eno supervizijo v živo (4 ure) in prisotnost na najmanj petih supervizijah v živo drugih udeležencev izobraževanja (20 ur),
 • sedem skupinskih srečanj (42 ur),
 • najmanj 10 srečanj v študijskih trojicah (40 ur),
 • najmanj 60 šolskih ur psihoterapevtskega dela z otroki in mladostniki z najmanj dvema klientskima sistemoma in najmanj 15 urami supervizije. Ta bodo potekala individualno ali v skupini z največ tremi udeleženci izobraževanja najmanj enkrat mesečno. Udeleženci bodo morali evidentirati vsa terapevtska srečanja s klienti, ki jih bodo vodili pod supervizijo,
 • predstavitev eseja iz teoretičnih vsebin in dnevnika vaj iz metod in tehnik ter praktične demonstracije psihoterapije otrok v trojici oziroma mali skupini (3 pedagoške ure/udeleženca),
 • zaključni izpit, ki vključuje oddajo in predstavitev eseja iz teoretičnih vsebin, ter predstavitev lastnega kliničnega primera uporabe psihoterapije otrok in mladostnikov (1 pedagoška ura/udeleženca).

Vrednotenje izobraževanja

Po uspešno zaključenem izobraževanju bodo udeleženci prejeli diplomo in naziv svetovalec z navedbo vsebin in števila opravljenih ur izobraževanja.

Za tiste udeležence, ki psihoterapevtskega naslova še nimajo, bo možna nadgradnja z nadaljnjim izobraževanjem do stopnje psihoterapevt za otroke in mladostnike.

Cena izobraževanja

Cena enoletnega izobraževanja znaša 1.400 EUR. V ceno so vključeni organizacijski stroški, stroški skupinskih srečanj, večdnevnih seminarjev in izpita. Možno je plačilo po obrokih.

Stroške supervizije in supervizije v živo, ki jih bodo izvedli supervizorji, bodo udeleženci izobraževanja poravnali sami po individualnem dogovoru s supervizorjem.

Za zgodnje prijave in plačilu 10% kotizacije do 15. novembra 2023 bo v primeru potrjenega sprejema v izobraževanje udeležencem priznan 10-odstotni popust na celotno kotizacijo (140 EUR).

Udeleženci kotizacijo plačajo na transakcijski račun:

Center Liberi, Ul. bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0201 8026 3189 965

BIC banke: LJBASI2X

Koda namena: OTHR

Pripis: Enoletno izobraževanje POM

Splošni pogoji

Plačilo

Ob prijavi na izobraževanje je treba poravnati 10 % zneska kotizacije (140 EUR), 90 % zneska kotizacije pa v treh dneh po uvodnem srečanju, ki bo januarja 2024. Tam se bo tudi dokončno oblikovala skupina udeležencev izobraževanja.

Za zgodnje prijave in plačilo celotne kotizacije do 15. novembra 2023 bo v primeru potrjenega sprejema v izobraževanje udeležencem priznan 10-odstotni popust na celotno kotizacijo (140 EUR).

Odpoved

V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred prvim srečanjem vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 10 % kotizacije, v primeru poznejše odpovedi pa vam bomo zaračunali polovično kotizacijo. Izobraževanja se lahko udeleži drug kandidat, vendar je treba zamenjavo napovedati.

Zaupnost podatkov

Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših dejavnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali jih izbrisali.

Prijave

Prijave sprejema Irena Žibert, e-pošta: zibert.irena@gmail.com, tel. 040 601 977.

Skrajni rok za oddajo prijave je 31. januar 2024.

V prijavi mora kandidat predložiti pismo, v katerem opiše motiv za izobraževanje in predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis.

Prijavnica je v prilogi 1.